Lễ Hội Ánh sáng Thác Bản Giốc, Trùng Khánh, Cao Bằng 5 tháng 10 năm 2019

46