PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO

74

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO

“Ánh sáng và ứng dụng công nghệ vào cuộc sống

Điện mặt trời và Chiếu sáng LED: Thực trạng và giải pháp”.

– Thời gian: Từ 8giờ 00 đến 12 giờ 30 ngày 12/10/2019

– Địa điểm: Tầng 1, Trung tâm Việt – Đức, Đại học Bách khoa Hà Nội, Hà Nội

– Đơn vị tổ chức: Viện Vật lý Kỹ thuật & Tạp chí Ánh sáng và Cuộc sống.

Kính gửi: Ban Tổ chức

Họ và tên:……………………………………………………………………………………………………………………

Chức danh:……………………………………………………………………………………………………………

Cơ quan:………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………….Fax:……………………………………………………………………

Email:…………………………………………………Website:……………………………………………………………..

Xuất bản: (chọn 1 trong 3 hình thức)

* Tạp chí Ánh sáng và Cuộc sống

* Tạp chí Khoa học và Công nghệ

* Không xuất bản

Yêu cầu về không gian trưng bày sản phẩm:

* Yêu cầu

* Không yêu cầu

Bản đăng ký gửi về địa chỉ email : ASUDCS@gmail.com

………, ngày …….tháng …năm 2019

Người đăng ký

//anhsangvacuocsong.vn/