Tri ân với các đối tượng chính sách xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

129